56081.jpg

Opleidingen Bedrijfshulpverlening

Een optimale voorbereiding op de risicoÂ’s van uw organisatie, voor het geval er toch iets gebeurtÂ….
Dat is het doel van de wet- en regelgeving op het gebied van bedrijfshulpverlening. En dus ook het doel van de Opleidingen Bedrijfshulpverlening.

Wij kijken graag samen met u naar de geest van de wet, en niet alleen naar de letter.
Want u wilt echte veiligheid, en geen schijnveiligheid!


Sinds de invoering van het Besluit Bedrijfshulpverlening (in 1994) is het voor alle organisaties verplicht om één of meer bedrijfshulpverleners (BHV-ers) aan te stellen. Voor de veiligheid van uw mensen en de continuïteit van uw bedrijf of instelling is dit van cruciaal belang. In geval van calamiteiten kunnen BHV-ers snel en deskundig optreden, waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt. De wet- en regelgeving in de Arbowet en het Besluit Bedrijfshulpverlening bepaalt dat u als werkgever:

+ voor voldoende opgeleide en geoefende bedrijfshulpverleners moet zorgen
+ de bedrijfshulpverlening volledig moet afstemmen op de specifieke risicoÂ’s van uw
   organisatie.

Inleiding

In de Arbo-wet wordt gesproken over het hebben van voldoende vaardigheden als BHVÂ’ er. Duidelijk is dat nadat de bedrijfshulpverlener het basisdiploma heeft behaald en vervolgens niet jaarlijks vaardigheden oefent deze tot onder het vereiste niveau zakken. Hoeveel tijd er wordt besteed aan het herhalen is dus nergens exact beschreven en is afhankelijk van de bedrijfssituatie en de werkzaamheden die worden uitgevoerd. De arbeidsinspectie en het NIBHV zijn van mening dat twee jaar na het volgen van de basisopleiding er geen sprake meer is van bedrijfshulpverleners die hun taken adequaat kunnen uitvoeren.


Doelgroep en toelating

Deze cursus is gericht op personen die de basisopleiding Bedrijfshulpverlener met goed gevolg hebben afgelegd en de functie van bedrijfshulpverlener binnen hun organisatie vervullen. Voor het volgen van deze cursus is de basisopleiding BHV vereist, niet ouder dan 14 maanden.


Doel van de cursus

Het doel van de cursus is de deelnemer te weer te trainen in enkele kerntaken zodat hij na afloop van de cursus in staat is om de taak van de hulpverleningsdiensten over te nemen tot het moment dat deze aanwezig zijn. Het betreft in de herhalingscursus alleen de praktijkoefeningen, aangevuld met een herhaling van theorie, indien dit gewenst is.
 

Herhaling van praktische handelingen voor:

- Een beginnende brand bestrijden
- Indien nodig het gebouw ontruimen
- Gewonden verzorgen
- Communiceren en samenwerken met de hulpverleningsdiensten


Programma:

- Beademing
- Eerste hulp bij brandwonden
- Eerste hulp bij reanimatie
- Stoornissen van de bloedsomloop
- Praktijk brandbestrijding met poeder, CO2 en schuim
- Verbrandingsproducten
- Ontruiming en communicatie
- Gebruik en werking van draagbare blustoestellen


Examen

Er wordt door de instructeurs een competentietoets afgenomen bij iedere deelnemer. Of de kandidaat is geslaagd, wordt door de instructeur bepaald. Bij goed gevolg ontvangt de deelnemer een (herhalings) certificaat.