56081.jpg

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden webshop wb.nl
  
1. Algemeen
Onder `WB.nl` wordt in deze algemene voorwaarden en elders op
de site verstaan besloten vennootschap Waterland Brandbeveiliging, gevestigd en kantoorhoudende te Purmerend, Nederland, en gevestigd te Purmerend, Nederland. Het hoofdkantoor van WB.nl is gevestigd op het adres: Signaal 50, 1446 XA te Purmerend, emailadres info (at) wb (punt) nl. Waterland Brandbeveiliging bv is ingeschreven in het Handelsregister te Hoorn, KvK-nummer 88692132, BTW-nummer NL8647323002B01.

2. Toepassing
 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op
alle rechtsbetrekkingen, waarbij WB.nl als leverancier van zaken optreedt.

3. Onjuistheden
WB.nl is niet gehouden om een bestelling uit te voeren, noch tot
vergoeding van enig door de koper geleden nadeel, wanneer zij bij de presentatie van de zaak, de formulering van de eigenschappen daarvan of bij de vermelding van de prijs een fout heeft gemaakt en i) het voor de koper duidelijk behoorde te zijn dat het in het betreffende geval om een zetfout ging, of ii) wanneer de koper onder de gegeven omstandigheden er in redelijkheid niet op heeft mogen vertrouwen dat Waterland-onetoshop.nl die zaak met die eigenschappen voor die prijs zou leveren of zou kunnen leveren.

4. Prijzen
 Alle prijzen zijn `Ex Warehouse`, dat wil zeggen, uit onze magazijnen, exclusief
verschuldigde  omzetbelasting.

5. Afzetgebied
Op dit moment worden zaken geleverd aan kopers in Nederland.

6. Bezorgkosten zaken
Alle prijzen van de zaken op de site zijn exclusief bezorgkosten.
De bezorgkosten worden afzonderlijk vermeld tijdens het afrekenen van de
bestelling en kunnen variëren per dag en bestelling.

7. Levering en levertijd
7.1 WB.nl zal zich inspannen om de bestelde zaken binnen zeven
werkdagen na de orderbevestiging en de noodzakelijke ontvangst van betaling, op het afleveradres af te leveren, mits voorradig. Om tot levering van een bestelling over te gaan, kan het zijn dat de koper wordt benaderd om de juistheid van de bestelling te controleren. Hierdoor kan enige vertraging ontstaan in de bezorging. Vermeld tijdens het registreren een telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, dan blijft de eventuele vertraging beperkt. Dit kan een telefoonnummer zijn van uw werk of een 06-nummer.
7.2 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. Mocht
de bestelling niet binnen 30 dagen geleverd zijn, dan heeft de koper het recht om de bestelling kosteloos te annuleren.
7.3 Aflevering geschiedt `Ex Warehouse`, dat wil zeggen, uit onze magazijnen.
WB.nl zorgt voor bezorging per post of voor verzending op enige andere wijze ter keuze van WB.nl.
7.4 De extra kosten van de nalevering worden door WB.nl
gedragen.

8. Veilig betalen
8.1 WB.nl biedt een veilige manier om op een veilige wijze
elektronisch te betalen: 
8.2 iDEAL: Voor Nederlandse kopers is het mogelijk om via iDEAL te betalen.
iDEAL is ontwikkeld door de gezamenlijke Nederlandse banken. Het systeem sluit daarmee aan op de vertrouwde systemen van Internet Bankieren en is een eenvoudige, snelle en veilige manier van online bestellen. In een paar stappen kan de koper een betaling uitvoeren. Stap 1. De koper kiest bij het bestellen op WB.nl voor iDEAL als betaalmethode. Stap 2. De koper kiest de bank waarbij hij een betaalrekening heeft. Stap 3. De koper bevestigt de betaling via de beveiligingsmethode van Internet Bankieren (e.dentifier voor ABN AMRO). Stap 4. De betaling wordt direct verwerkt.

9. Annulering koopovereenkomst
9.1 Gedurende veertien dagen na ontvangst van de betreffende zaak op het
afleveradres, is de particuliere koper gerechtigd om de koopovereenkomst te annuleren of te ontbinden. Hiertoe dient de particuliere koper binnen veertien werkdagen na ontvangst van de zaak op het afleveradres de zaak aan te melden bij info@wb.nl. De rechtstreekse kosten in verband met het terugzenden van de zaak komen voor rekening van de koper. Ingeval van ontbinding heeft de particuliere koper recht op teruggave van het door hem aan Waterland-onetoshop.nl betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de annulering of ontbinding zal plaatsvinden.
9.2 Het bepaalde in het voorgaande lid geldt niet ten aanzien van (bedrijfsmatige aanschaf, hierop rust een betaalverplichting);
a) zaken waarvan de prijs gebonden is aan de schommelingen op de financiële markt, waarop WB.nl geen invloed heeft;
b) van zaken die:
                       1) zijn tot stand
gebracht overeenkomstig specificaties van de koper;
                       2) duidelijk persoonlijk van aard zijn;
                       3) door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
                       4) snel kunnen
bederven of verouderen;
c) van audio- en video-opnamen en
computerprogrammatuur, indien de koper hun verzegeling heeft verbroken;
d) van
kranten en tijdschriften.
9.3 Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, is WB.nl
 gerechtigd de koopovereenkomst te ontbinden, zulks zonder nadere opgaaf van redenen. In dat geval heeft de particuliere koper recht op teruggave van het door hem aan Waterland-onetoshop.nl betaalde, welke teruggave in ieder geval binnen 30 dagen na de ontbinding zal plaatsvinden. Koper heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

10. Toepasselijk recht
 Op alle rechtsbetrekkingen tussen WB.nl en de koper is
Nederlands recht van toepassing ongeacht het land van waaruit de bestelling wordt geplaatst.

11. Nederlandse tekst prevaleert
 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven
vertalingen daarvan.

12. Persoonsgegevens
12.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van
persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door WB.nl nageleefd. De koper heeft bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid om zijn of haar eigen gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Dit is mogelijk voor de koper door in te loggen op onze site en de gegevens in te zien in het "persoonlijk" gedeelte van WB.nl
12.2 WB.nl  zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in
een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.